fbpx

Artikel 1: Algemeen

Onderstaande algemene verkoopvoorwaarden bepalen de contractuele relaties tussen de koper en de verkoper Caroline Swolfs/Communication Gear bvba in het kader van de producten die op de website www.carolineswolfs.com worden verkocht.

Wanneer de koper een bestelling plaatst, verklaart hij dat hij kennis heeft genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en ze aanvaardt. De bevestiging van de bestelling impliceert het aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden.

Caroline Swolfs/Communication Gear bvba behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op eender welk moment gedeeltelijk of volledig, en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of aan te passen. Wanneer de koper een bestelling plaatst via de website gelden de algemene verkoopvoorwaarden die vermeld worden op de website op de datum van validering van de bestelling.

De mogelijkheid om bestellingen te plaatsen via de website www.carolineswolfs.com is voorbehouden voor natuurlijke personen of rechtspersonen met handelingsbevoegdheid. Enkel de huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper die de verkoper niet uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardde.

Artikel 2: Bestelling

Bij het plaatsen van een bestelling vult de koper een formulier in met alle voor zijn identificatie noodzakelijke informatie. Caroline Swolfs/Communication Gear bvba is niet verantwoordelijk voor fouten die de koper maakt bij het opgeven van de ontvangstgegevens (leveringsadres, facturatieadres …) en voor de uitgestelde of geannuleerde leveringen die daarvan het gevolg kunnen zijn.

Wanneer hij zijn bestelling bevestigt, verklaart de koper zich akkoord met de omschrijving en de prijs van de producten en met de algemene verkoopvoorwaarden. Op elke bestelling volgt een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staan de volledige klantgegevens, de productgegevens, de bestelde hoeveelheid, de prijs inclusief btw, de leveringskosten en de betalings- en leveringswijze.

Caroline Swolfs/Communication Gear bvba behoudt zich het recht voor om de bestelling van de koper uit te stellen, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder wanneer de gegevens opgegeven door de koper verkeerd of onvolledig blijken te zijn of wanneer er sprake is van een geschil met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling.

Artikel 3: Prijs

Onze productprijzen worden aangeduid in euro, inclusief (21 %) btw en exclusief leveringskosten. Die worden vermeld tijdens de bestelling en voor de definitieve validering. Elke btw-verhoging of nieuwe belasting die tussen het tijdstip van de bestelling en die van de levering wordt opgelegd, is automatisch voor rekening van de koper.

De kosten voor de voorbereiding en de verzending van de bestelling zijn ten laste van de koper en worden voor de bevestiging van de bestelling vermeld.

Caroline Swolfs/Communication Gear bvba behoudt zich het recht voor om de prijzen op eender welk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, met name vanwege prijsschommelingen bij onze leveranciers. De prijs die wordt gehandhaafd, is de prijs die geldt op het moment dat de bestelling geregistreerd wordt, op voorwaarde dat het product op dat moment beschikbaar is.

Bij leveringen buiten de Europese Unie wordt voor de bevestiging van de bestelling bij het totaaloverzicht de prijs exclusief btw berekend. Eventuele douanerechten, lokale belastingen en importkosten zijn ten laste van de koper. We raden de koper aan zich bij de bevoegde instanties van zijn land te informeren.

Artikel 4: Betaling

Alle bestellingen worden in euro betaald via een beveiligde onlinebetaling. Betalingen zijn mogelijk met Visa, MasterCard en Maestro. In België zijn ook transacties met Bancontact/Mistercash mogelijk.
Transacties met Caroline Swolfs/Communication Gear bvba zijn beveiligd met het Ingenico-betaalsysteem (www.payment-services.ingenico.com).

Alle noodzakelijke betalingsgegevens worden gecodeerd volgens het TLS-protocol. Die gegevens kunnen niet worden opgespoord, onderschept of gebruikt door derden en ze worden niet bewaard op onze computersystemen.

Ingenico is een technische dienstverlener en neemt geen betwistingen in verband met de bestellingen op zich. Zulke betwistingen moeten rechtstreeks met Caroline Swolfs/Communication Gear bvba en/of uw bank worden geregeld.

Meer informatie over Ingenico vindt u op de website: (www.payment- services.ingenico.com).

De betalingsinstelling die instaat voor de beveiliging van de betaling, wordt vermeld tijdens de transactie en kan zonder voorafgaandelijke kennisgeving wijzigen.

De aankopen worden betaald bij de bestelling. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de totaalprijs inclusief btw (exclusief btw bij leveringen buiten de Europese Unie) en de leveringskosten.

Daarnaast kunnen bestellingen ook worden geannuleerd als de financiële instellingen de betaling weigeren.

Artikel 5: Producten

Onze productaanbiedingen en hun prijzen gelden zoals ze op de website worden voorgesteld en zolang de voorraad strekt.

De omschrijvingen, foto’s en afmetingen van de producten zijn indicatief. De koper kan geen klacht neerleggen betreffende technische en tikfouten. Caroline Swolfs/Communication Gear bvba is ook niet aansprakelijk voor zulke fouten.

Omdat elke stuk handwerk is, kunnen de afmetingen van de producten licht variëren.

Artikel 6: Levering

De meeste artikelen op de website van Caroline Swolfs/Communication Gear bvba worden op bestelling gemaakt. Het artikel wordt binnen een redelijke termijn geproduceerd en verzonden naar het leveringsadres opgegeven door de koper (doorgaans 30 kalenderdagen na de datum van de volledige betaling van de bestelling, inclusief een transporttermijn van 2 tot 8 werkdagen).

Een geschatte leveringstermijn wordt aan de koper meegedeeld in de bevestigingsmail van de bestelling. Deze schatting is indicatief en niet bindend voor Caroline Swolfs/Communication Gear bvba. Een vertraging in de levering van de bestelling geeft in geen enkel geval aanleiding tot enige schadevergoeding, schadeloosstelling, interesten, ontbinding van het contract en/of opschorting van de verplichtingen van de koper. Bij een snellere levering ontvangt de koper een nieuwe mededeling per e-mail.

Bij uitputting van de voorraad wordt de koper ingelicht over een eventuele verlenging van de leveringstermijn. In dit geval kan hij zijn bestelling annuleren en de integrale terugbetaling hiervan vragen, andere producten bestellen ter vervanging van het onbeschikbare product of de levering uitstellen tot het/de betrokken product(en) weer voorradig is/zijn. Zonder antwoord binnen de 7 dagen volgend op de e-mail waarin de verlenging van de leveringstermijn wordt meegedeeld, worden de bestelling en de nieuwe termijn beschouwd als aanvaard door de koper.

De producten die op de website van Caroline Swolfs/Communication Gear bvba worden gekocht, worden door Bpost of een andere transporteur geleverd op het opgegeven leveringsadres, in België, in de landen van de Europese Unie en in de meeste landen buiten de Europese Unie. Bij de levering van de goederen moet de ontvanger een ontvangstbewijs tekenen.

Als de koper afwezig is bij de levering, krijgt hij een afwezigheidsbericht in de brievenbus. Hij kan dan een tweede levering vragen of zijn pakje zelf bij de post of de transporteur gaan afhalen.

We beschouwen het product als geleverd wanneer het de eerste keer aangeboden wordt op het leveradres. Na die datum is Caroline Swolfs/Communication Gear bvba op geen enkele manier meer aansprakelijk voor de levering van de bestelde artikelen en voor eventuele kosten die de transporteur aanrekent om het pakje opnieuw aan te bieden.

De koper moet de geleverde goederen controleren op het moment van ontvangst, voor hij de leveringsbon tekent.
Wanneer er bij de levering wordt vastgesteld dat er schade is ten gevolge van het transport of dat de levering niet overeenstemt met de bestelbon, moet dat op de leveringsbon worden vermeld (ontbrekend product, beschadigd product …). Elk probleem met betrekking tot de levering (ontbrekend of beschadigd artikel) moet aan Caroline Swolfs/Communication Gear bvba gesignaleerd worden per e-mail aan caroline@carolineswolfs.be binnen de twee werkdagen na ontvangst van de producten.
Het desbetreffende artikel moet binnen de 14 dagen na ontvangst terugbezorgd worden aan Caroline Swolfs/Communication Gear bvba. De omruiling of terugbetaling moet eveneens aangevraagd worden op het volgende adres: Caroline Swolfs/Communication Gear BVBA, c/o POY Worldwide, Mechelsesteenweg 455 box 7, 1950 Kraainem, BELGIE.

Caroline Swolfs/Communication Gear bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld als de leveringstermijn overschreden wordt of de levering onmogelijk is, wanneer dat te wijten is aan een geval van overmacht. Alle onvoorzienbare feiten en omstandigheden buiten de wil van de partijen, zoals (niet-)aangekondigde stakingen, brand, overstroming, diefstal of andere uitzonderlijke omstandigheden die de levering vertragen of onmogelijk maken, worden beschouwd als gevallen van overmacht. Als het voor Caroline Swolfs/Communication Gear bvba, door omstandigheden waarop het geen invloed heeft, onmogelijk, moeilijker of kostelijker wordt om zijn verplichtingen na te komen, verbinden Caroline Swolfs/Communication Gear bvba en de koper zich ertoe te goeder trouw en eerlijk een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn te onderhandelen om het evenwicht te herstellen. Als beide partijen niet binnen een redelijke termijn tot een akkoord komen, kan elke partij de ontbinding van de contractuele relatie die hen verenigt inroepen zonder (schade)vergoeding van welke aard ook.

Artikel 7: Overdracht van eigendom – Overdracht van risico

De eigendomsoverdracht vindt plaats wanneer de volledige kostprijs, verzendingskosten en btw zijn betaald. De koper wordt daarom op de hoogte gebracht van het feit dat enkel hij de risico’s met betrekking tot de levering draagt. Alle risico’s die gepaard gaan met de geleverde producten worden overgedragen aan de koper op het moment van hun levering.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Conform de wettelijke bepalingen beschikt de koper over herroepingsrecht. Tot 14 kalenderdagen na de dag van de levering van het product kan hij de verkoper ervan op de hoogte te stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder boete of opgave van een reden.
Aan het einde van de periode van 14 dagen worden de geleverde producten beschouwd als conform de bestelling en aanvaard door de koper.

Het herroepingsrecht kan uitsluitend worden uitgeoefend per e-mail op caroline@carolineswolfs.be.

De producten moeten worden teruggestuurd naar Caroline Swolfs/Communication Gear BVBA, c/o POY Worldwide, Mechelsesteenweg 455 box 7, 1950 Kraainem, BELGIE.

De transportkosten voor het terugsturen van een product aan Caroline Swolfs/Communication Gear bvba zijn ten laste van de koper. Samen met het artikel moet altijd een kopie van de originele aankoopfactuur opgestuurd worden.

Producten moeten in perfecte staat en in hun originele verpakking worden teruggestuurd. Ze moeten zorgvuldig verpakt zijn om beschadiging tijdens het transport te voorkomen. De koper is aansprakelijk voor het terugsturen van producten.
Worden niet geruild of teruggenomen:

  • onvolledige, beschadigde en vuile artikelen of juwelen die duidelijk niet enkel werden gedragen om ze te passen, zonder de originele verpakking;
  • artikelen die op vraag werden gemaakt (maat die niet op de website staat, gepersonaliseerd product).

Bij uitoefening van het herroepingsrecht gebeuren de terugbetalingen (exclusief verzendings- en retourkosten) binnen een maximumtermijn van 30 dagen volgend op de terugzending, op voorwaarde dat de terugzendingsvoorwaarden gerespecteerd werden.

Artikel 9: Garantie en verantwoordelijkheid

De producten vallen gedurende één jaar onder een garantie tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waartoe zij bestemd waren of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, als hij op de hoogte was geweest van die gebreken, ze niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht. Bij de vaststelling van een verborgen gebrek moet de koper snel optreden, conform artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, en heeft hij de keuze om het product dat door een verborgen gebrek getroffen werd, terug te geven tegen een volledige terugbetaling, of om het te houden tegen een gedeeltelijke terugbetaling.

Caroline Swolfs/Communication Gear bvba is niet verplicht om garantie te bieden op producten met zichtbare gebreken die de koper kon of had moeten opmerken op het moment van de aankoop. Caroline Swolfs/Communication Gear bvba is alleen verplicht garantie te bieden op producten met verborgen gebreken waar het op het moment van de verkoop van op de hoogte was, en waarvan het zich onthoudt de koper te waarschuwen. Schade of gebreken ten gevolge van een fout gebruik zoals oxidatie, vallen, verwaarlozing of slijtage worden niet door de garantie gedekt. Caroline Swolfs/Communication Gear bvba is niet aansprakelijk voor schade door slecht gebruik van de producten en van eender welke andere schade die resulteert in een vertraagde uitvoering van de bestelling wanneer die te wijten is aan overmacht of uitzonderlijke omstandigheden zoals een staking, een natuurramp … De contractuele en niet-contractuele verantwoordelijkheid van Caroline Swolfs/Communication Gear bvba is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling. Alle klachten moeten per aangetekende brief binnen de 7 werkdagen na de levering van de goederen meegedeeld worden. Als de klacht gegrond is, is de verantwoordelijkheid van Caroline Swolfs/Communication Gear bvba beperkt tot de herstelling of vervanging van het geleverde goed.

Alle producten op www.carolineswolfs.com worden zo exact mogelijk beschreven. Omschrijvingen en foto’s blijven evenwel indicatief en zijn niet bindend voor Caroline Swolfs/Communication Gear bvba. Klachten over de kleur en de omschrijvingen zijn niet ontvankelijk.

Artikel 10: Verwerking van persoonlijke gegevens

Caroline Swolfs/Communication Gear bvba (Permekedreef 10 in 3090 Overijse, België, caroline@carolineswolfs.be) verzamelt persoonlijke gegevens bij uw bezoek aan onze website en bij de onlinebestelling van onze producten.

Alle gegevens die u bij de bestelling van onze producten en diensten via de website bezorgt, worden gebruikt om uw aanvraag te behandelen en de verkoopovereenkomst uit te voeren.

De gegevens van de geregistreerde profielen worden bewaard om uw latere bestellingen te verwerken.

De persoonlijke gegevens die we u vragen, zijn nodig voor de verwerking van uw bestelling. Wanneer deze verplichte gegevens ontbreken, kunnen we uw aanvraag niet verwerken. Na uw goedkeuring wordt uw e-mailadres gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten en promoaanbiedingen van ons en onze partners, maar altijd via onze tussenkomst. Uw andere gegevens, zoals uw adres en uw telefoonnummer kunnen eveneens, met uw uitdrukkelijke toestemming, aan derden bezorgd worden voor gepersonaliseerde aanbiedingen, zonder tussenkomst van Caroline Swolfs/Communication Gear bvba.

U kan op elk moment bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor promotiedoeleinden bij Caroline Swolfs/Communication Gear bvba (Permekedreef 10 in Overijse, België, caroline@carolineswolfs.be).

Als u ervoor kiest om de op de website bestelde producten door onze transporteur te laten leveren, worden de nodige gegevens voor de levering aan de transporteur meegedeeld.

We bewaren en registreren uw financiële gegevens (kredietkaartnummer en vervaldatum) niet. Die gegevens worden rechtstreeks geregistreerd op de website van onze betalingsinstelling, die een eigen beleid hanteert voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Gegevens van de internetverbinding (IP-adres, land, datum, tijdstip en duur van de verbinding, bezochte pagina’s …) worden enkel gebruikt voor statistische doeleinden en ter verbetering van de website en de service die we aanbieden.

Artikel 11: Intellectueel eigendom

Alle elementen op deze website (merken, logo’s, foto’s, teksten, illustraties, omschrijvingen …) en in de elektronische nieuwsbrieven zijn beschermd door auteursrechten en intellectuele rechten, en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van Caroline Swolfs/Communication Gear bvba.
Iedere reproductie of overdracht van die elementen is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caroline Swolfs/Communication Gear bvba.

Artikel 12: Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot de producten geleverd door Caroline Swolfs/Communication Gear bvba en elke betwisting wat de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de huidige algemene voorwaarden betreft, wordt onderworpen aan het Belgisch recht en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Brussels gerechtelijk arrondissement.

Gegevens van de verkoper
Caroline Swolfs/Communication Gear BVBA
Communication Gear bvba
Permekedreef 10
3090 Overijse
België
caroline@carolineswolfs.be